Giải pháp SmartCPM.Net sẽ giúp Chủ đầu tư, Ban QLDA tăng cường áp dụng
CNTT để quản lý dự án đầu tư hiệu quả, đầy đủ.

Quản lý kế hoạch, tình hình thực hiện theo vòng đời dự án.

Kiểm soát tốt việc thực hiện hợp đồng.

Sẵn sàng kết nối với BIM

Nâng cao chức năng quản trị, trao đổi thông tin.